Mantras

Chandra (Moon) Mantra

Chandra (Moon) Mantra

Mantra:

OM SHRAM SHRIM SHROOM SAH
CHANDRAMASEY NAMAH