Mantras

Jupiter Mantra

Jupiter Mantra

Mantra for Lord Jupiter:

OM GRAM GRIM GROOM SAH GURUVEY NAMAH