Mantras

Ketu (Dragon's Tail)

Ketu (Dragon's Tail) Mantra

Mantra:

OM SRAM SRIM SROM SAH KETVEY NAMAH