Mantras

Mangal (Mars) Mantra

Mangal (Mars) Mantra

Mantra:

OM KRAM KRIM SAH BHOMAEY NAMAH