Mantras

Ganapathi Mantra

Shani (Saturn) Mantra

Mantra:

OM PRAM PRIM PROOM
SAH SHANICHARAEY NAMAH