Mantras

Surya (Sun) Mantra

Surya (Sun) Mantra

Mantra:

OM HRAM HRIM HROOM SAH SURYAEY NAMAH.