Mantras

Venus Mantra

Venus Mantra

Mantra:

OM SHUKRAYEY NAMAH